Стефан В. Вътев

Длъжност: гл. асистент
катедра "Математическа логика и приложенията ѝ"
Факултет по математика и информатика
Софийски Университет "Св. Климент Охрдиски"
Адрес: София, 1164, бул. Джеймс Баучер № 5

е-поща: stefanv при fmi точка uni-sofia точка bg

Преподавателска дейност

Дискретни стурктури
Езици, автомати, изчислимост
Семантика на езиците за програмиране
Изчислимост и сложност

Научни интереси

Математическа логика. По-специално: теория на изчислимостта, ефективни свойства на структури

ПубликацииStefan V. Vatev

Position: Assistant Professor
Department "Mathematical logic and its applications"
Faculty of Mathematics and Informatics
University of Sofia "St. Kliment Ohridski"
Address: 5 James Bourchier blvd., 1164, Sofia, Bulgaria

e-mail: stefanv at fmi dot uni-sofia dot bg

Teaching

Discrete mathematics and algorithms
Languages, Automata, Computability
Semantics of Programming Languages
Computability Theory (pdf)

Research interests

Mathematical logic, especially computability theory and computable structure theory

Publications