English version
16 юни 2012 г.

Димитър Г. Скордев

Професор, пенсиониран като член на Катедрата по математическа логика и приложенията й във Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

електронен адрес:
skordev@fmi.uni-sofia.bg
пощенски адрес: проф. Димитър Скордев
Факултет по математика и информатика
бул. Джеймс Баучър 5
София 1164
телефон:(+359-2) 8161-583
Оттук можете да намерите понастоящем следните неща (някои от тях могат да се намерят още и от адреса http://dgs.herobo.com):