Катедра по математическа логика и приложенията ѝ


English version Bulgarian version

Магистърските програми на катедрата

Нашата катедра отговаря за обучението на магистри в следните специалности:

Обучението се извършва в рамките на три семестъра, като третият е предназначен за разработване и защита на дипломна работа. За студенти, които не са завършили ФМИ, се предвижда една допълнителна учебна година, през която те ще трябва да слушат избрани курсове от бакалавърските програми на ФМИ.