Катедра по математическа логика и приложенията ѝ


English version Bulgarian version

Защитени дипломни работи

Забележка. Звездичка след името означава, че дипломантът е бил зачислен към друга катедра по време на обучението.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1974

1973