Катедра по математическа логика и приложенията ѝ


English version Bulgarian version

Катедрата е основана през 1972 г. като подразделение на Единния център по математика и механика (повече информация може да бъде намерена в историческите бележки от Димитър Скордев). От 1989 г. катедрата е част от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

Членовете на катедрата са специалисти в областта на теория на изчислимостта, теоретична информатика, модални и некласически логики, конструктивна математика.

Катедрата е отговорна за редица курсове от бакалавърските програми по Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инжeнерство, Информационни технологии, Математика, Механика, Статистика, Приложна математика и Математика и информатика.

Катедрата е отговорна също и за магистърските програми за спец. Информатика и спец. Математика по „Логика и алгоритми“.